DezwerversUML_Logo_DeZwervers

De Zwervers – UML

DezwerversUML_LogoSamen

Gedragscode

Parkeren gebeurt steeds op aanwijzingen van de organisatoren of hun aangestelden. Er kan geen rekening gehouden worden met schotelantennes of andere voorkeuren.
    De veiligheid komt steeds op de eerste plaats.

– Respecteer rust en orde op de verblijfsparkings. Maak geen nachtlawaai of hinderlijke muziek.

– Bij verplaatsingen met de motorhome hanteren we de regel, samen uit samen thuis. Bij afwijkingen hieraan dient het bestuur op de hoogte gebracht worden.

– Houd steeds de verblijfsparkings rein. Laat nooit vuil achter. Auto’s wassen doe je thuis, niet op de verblijfsparkings.

– Neem steeds alle afval terug mee tenzij de organisator specifieke afvalplaatsen voorziet. Vul de vuilbakjes op de parkings niet met uw huishoudafval.

– Loos steeds de inhoud van WC en afvalwatertank enkel op de daarvoor voorziene plaatsen, ook wildplassen kan worden gesanctioneerd.

– Sluit de kraan van de afvalwatertank ook nadat deze is geledigd en rijd niet rond met een open kraan.

– Steun en geniet van de lokale economie, dit zorgt voor een positief imago van de motorhomegebruiker en draagt bij tot het behoud of de toename van de parkings.

–  Neem steeds voorzorgsmaatregelen tegen brand en diefstal.

– Honden horen aan de leiband en mogen mededeelnemers en eventuele omwonenden niet storen. Hondenpoep wordt door het baasje onmiddellijk opgeruimd en correct verwijderd.

– Kinderen spelen niet tussen de kampeerauto’s en dit om beschadigingen te voorkomen. Ouders worden verondersteld toezicht te houden op hun kinderen, zowel tijdens bezoeken als in de vrije
    momenten.

– Leef steeds de richtlijnen na medegedeeld door de clubverantwoordelijken, de fiets- en wegkapiteins door het bestuur aangesteld. Draag steeds uw veiligheidshesje bij fietsverplaatsingen.

– Iedereen wordt verondersteld deze gedragscode te kennen en te aanvaarden.

– Deelnemers die aanleiding geven tot onenigheid, die het gezag van het bestuur ondermijnen, de gedragscode niet eerbiedigen, … kunnen eenzijdig en zonder uitleg van de deelnemerslijst geschrapt
    worden.

– Deze gedragscode kan ten allen tijde worden aangepast.

Versie: 04 december 2022

Privacyverklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR), geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door
vzw UML – Unie van Motorhome Liefhebbers
Clementine De Niestraat 19
9600 Ronse

Een vraag over uw gegevens? Contacteer het secretariaat secretariaat@dezwervers-uml.be.
U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via contact@apd-gba.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee UML en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt UML ? En wat is de grond voor deze verwerking ?

UML houdt bij :

– Uw contactgegevens : bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen uw organisatie, …

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, persberichten of voor één van onze evenementen :

– Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF

– Wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van UML om de belangen van de motorhomegebruiker te behartigen.

U kunt zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met UML (vb. een leverancier, een klant, een lid, een sponcor …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Als u UML contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen.

Informatie over uw interessedomeinen : bijvoorbeeld veiligheid, milieu, productbeleid, transport en logistiek, innovatie, parkings camperplaatsen, reisadviezen … Wij gebruiken deze gegevens om u te informeren over de actualiteiten en evenementen georganiseerd door UML en onze partners inzake deze materies.

Voor welke UML-vergaderingen en evenementen u zich hebt ingeschreven. Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van evaluaties.

UML kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of upto-date te houden.

Wat doet UML met deze gegevens ?

· Als u een lid bent van de UML :

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van UML. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van UML aan haar leden (vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het UML-lidmaatschap).

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van UML, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door UML.

· Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief :

Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

· Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen :

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt

voor:

– de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen in dat kader.

– het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

– Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.

– Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van UML, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door UML.

· Als u een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met UML :

Uw gegevens worden verwerkt:

– voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

– voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

· Als u onze website bezoekt:

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

· In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

– aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de activiteiten van UML;

– aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt UML uw gegevens bij ?

UML houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop UML in kennis wordt gesteld dat uw relatie met UML een einde neemt (vb. u bent niet langer clublid, u bent niet langer een contractspartij van UML, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn.

Geautomatiseerd besluitvorming

UML baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Uw rechten ?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met secretariaat-UML@gmail.com. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat UML ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door UML en/of vragen dat UML uw gegevens wist.
Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via contact@apd-gba.be.

Wijziging van deze privacyverklaring

UML behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.